دکتر آرزو خلج مهری
مطب: ساختمان مروارید
آدرس مطب: تهران - تهران - ساوه میدان مخابرات ساختمان مروارید